Dôležité informácie a zásady

V rámci realizovania športových aktivít dodržiava OPI trainings (zastúpený občianskym združením OPI trainings) tieto zásady: 

 1. Ponúka športové aktivity pre deti a mládež na profesionálnej úrovni, ktoré vedú kvalifikovaní tréneri v danej oblasti.
 2. Chráni osobné údaje klientov a neposkytuje ich tretím osobám. Podrobné informácie ohľadom zásad spracovania a ochrany osobných údajov v súlade s nariadením Európskej únie, platného od 25.5.2018, nájdete nižšie.
 3. Stanovuje ceny tréningov zodpovedajúce reálnym nákladom na ich realizáciu a poskytuje jasne špecifikované zľavy.
 4. Tréner, ktorý vedie športový tréning alebo organizátor upovedomí klienta o jeho nevhodnosti vzhľadom k jeho zdravotnému stavu alebo aktuálnym pohybovým zručnostiam a odporučí mu vhodnejší tréning prípadne ukončenie účasti na športovej aktivite.
 5. Klient odoslaním prihlášky potvrdzuje súhlas respektíve nesúhlas s fotografovaním alebo video nakrúcaním jeho osoby počas tréningu. V prípade súhlasu klienta sa organizátor zaväzuje použiť fotografie alebo video záznam výlučne na propagáciu aktivít OPI trainings. Ak nesúhlasíte s fotografovaním vašej osoby upovedomte o tejto skutočnosti trénera alebo organizátora.
 6. Klient preberá plnú zodpovednosť za svoje zdravie počas trvania tréningov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za poškodenie zdravia klienta počas ani po skončení tréningu.  

Prihlásenie a platba:

 1. Prihláška na ktorýkoľvek tréning sa uskutočňuje prostredníctvom formulára na stránke http://opit.sk/akademia/a je záväzná – klient si ňou rezervuje svoje miesto. Zálohu účastníckeho poplatku prevodom je potrebné uhradiť do termínu, ktorý uvedie organizátor. V prípade neuskutočnenia zálohovej platby do tohto termínu bude rezervácia zrušená.
 2. V prípade neuskutočnenia tréningu vráti organizátor zaplatenú platbu v plnej výške.
 3. V prípade, že je vybraný tréning už naplnený, po uvoľnení miesta organizátor obratom ponúkne klientovi (podľa poradovníka) možnosť zúčastniť sa tréningu.

Zrušenie účasti: 

Ak klient zruší účasť na tréningu organizátor účtuje 10% zo zaplatenej čiastky do 10 dní pred začatím a 50% do 3 dní pred začatím programu. Po tomto termíne organizátor vráti platbu iba vo výnimočných prípadoch a podľa vlastného uváženia. V prípade prerušenia účasti klienta v jeho priebehu, platba ani jej časť nebude vrátená. 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov platné od 25. 5. 2018 

Cieľom týchto Zásad spracovania a ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o fyzických osobách sa spracúvajú pri poskytovaní služieb naším združením, na aké účely a ako dlho naše združenie tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patrí. Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR ").

Kto spracováva Vaše údaje?

Sme Občianske združenie OPI trainings, IČO: 422 801 41, so sídlom: Nová 20/12 Kanianka.

Ponúkame profesionálne a individuálne tréningy pre deti a mládež a priateľskou a hravou formou motivujeme k pravidelnému športovaniu a prirodzenému pohybu s dôrazom na nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu, sebavedomie a vzájomný rešpekt v pohybových aktivitách. Doménou združenia je náš tím trénerov a zároveň aj učiteľov, ktorí učia deti prostredníctvom športových aktivít spoznávať samých seba, svoje prednosti a limity a učia ich vnímať a rešpektovať iných. Nemenej dôležitým cieľom je aktívne vyplniť ich voľný čas. Ako správca budeme spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok2. Aké Vaše osobné údaje spracovávame?

Aké Vaše osobné údaje spracovávame? 

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s prihlásením na naše tréningy, alebo v súvislosti s prihlásením k odberu nášho newslettera nazvaného OPIletter. Sú to tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktná adresa, email a telefón. Ďalej spracovávame číslo účtu a názov účtu, z ktorého nám zasielate bankovým prevodom poplatky.

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje je, aby sme Vás mohli kontaktovať prostredníctvom emailu a zasielať Vám dôležité informácie ohľadom tréningov, na ktoré ste sa prihlásili. OPIletter (newsletter) obsahuje informácie o novinkách, ktoré pripravujeme v súvislosti s našimi aktivitami. Vaše telefónne číslo potrebujeme pre prípad rýchleho kontaktu s Vami, napr. pre prípad informovania o náhlych organizačných zmenách napr. v prípade choroby trénera, zmena miesta konania, a pod. 

Kto všetko bude mať prístup k Vašim údajom?

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere. Vaše údaje nikomu ďalšiemu neposkytujeme. K Vašim údajom majú prístup iba členovia občianskeho združenia OPI trainings, ďalej poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú s prevádzkou webových stránok www.opit.sk a spoločnosť poskytujúca nášmu združeniu účtovný servis. 

Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať (archivovať) na základe Vami udeleného súhlasu po dobu 15 rokov, ak nebude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom krátkej emailovej správy na adresu: opitrainings@gmail.com.  

Na základe čoho môžeme spracovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať len na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý potvrdzujete pri odosielaní prihlášky na niektorý z našich tréningov, alebo pri prihlasovaní na odber newslettera pomocou formulára na stránke www.opit.sk. 

Ako a kedy môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom krátkej emailovej správy na adresu: opitrainings@gmail.com Súhlas so zasielaním informácií pomocou newslettera môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom krátkej emailovej správy na adresu: opitrainings@gmail.com.

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo keď osobné údaje neposkytnem?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. V prípade, že nebudete chcieť poskytnúť svoj email, nebudú Vám informácie posielané. 

Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov? Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

 • Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 • Právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 • Právo požadovať obmedzenie spracovania;
 • Právo namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
 • Právo požadovať prenesenie údajov;
 • Právo na prístup k osobným údajom;
 • Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;
 • Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch; a

Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679 po nadobudnutí jeho účinnosti. 

Čo to znamená, že máte právo namietať?

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete informácie o novinkách týkajúcich sa činnosti Občianskeho združenia, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie newslettre Vám už zasielať nebudeme. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. 

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov nás kontaktujte na emaile opitrainings@gmail.com.

Online prihláška.